Poslovni informacioni sistem

Moneo je savremeni poslovni informacioni sistem namenjen kako preduzećima koja žele da ostvare značajna unapređenja poslovanja i velike uštede, tako i budžetskim korisnicima koji sada na raspolaganju imaju rešenje prilagođeno svim specifičnostima njihovog načina rada.

Promenite način na koji poslujete

R

Potpuna integrisanost poslovnih procesa korisnika

R

Detaljno izveštavanje i bolji protok informacija

R

Brže i lakše prilagođavanje zakonskim promenama

R

Informisano odlučivanje i planiranje

Rešenje koje odgovara vašim potrebama

 • Svi podaci se nalaze na jednom mestu
 • Eliminišete suvišne procese kroz automatizaciju
 • Funkcionalnosti birate u skladu sa vašim potrebama
 • Smanjujete mogučnost greške
 • Obezbeđujete veću transparentnost u radu
 • Jednoobrazan izgled i ponašanje svih delova sistema
 • Potrebno je samo osnovno poznavanje rada na računaru – ne zahteva dodatnu obuku

Bezbedno i pouzdano

 • Pristup informacijama je ograničen pravima pristupa
 • Svaka akcija se evidentira prema korisniku, datumu i vremenu pristupa
 • Podaci su zaštićeni od brisanja
 • Backup podataka

Integracija i podrška

 • Integracija sa Heliant Health zdravstvenim informacionim sistemom
 • Automatizovana razmena podataka sa eksternim sistemima i servisima
 • Tim konsultanata sa višegodišnjim iskustvom u implementaciji poslovno informacionih sistema
 • Pristup bazi znanja velikog broja korisnika

Heliant Moneo u brojevima

Budžetskih ustanova

Privatnih i državnih apoteka

Korisnika informacionog sistema

Uspešno fakturisanih recepata

Pregled modula Heliant Moneo informacionog sistema

Obračun zarada

 

 • Obračun za sve vrste ugovora
 • Obračun redovnog rada(osnovne zarade, naknada zarada i dodataka na zaradu)
 • Obračun naknada koje se refundiraju od države(bolovanja preko 30 dana, porodiljska bolovanja, invalidnine)
 • Obračun naknada troškova i drugih primanja(prevoz, službeni put, jubilarne nagrade)
 • Obračun stimulacija i destimulacija
 • Provera ispravnosti podataka pre pokretanja obračuna
 • Neograničen broj probnih obračuna i akontacija pre konačnog obračuna
 • Podržana je izrada i štampa svih zakonski propisanih obrazaca i izveštaja

Blagajničko poslovanje

 

 • Nalozi uplate i isplate
 • Obračun blagajne
 • Automatsko kreiranje naloga za knjiženje

Finansijsko knjigovodstvo

 

 • Unos i promene kontnog plana
 • Nalozi za knjiženje
 • Automatsko kreiranje naloga za knjiženje na osnovu dokumentacije koja postoji u sistemu
 • Preknjižavanje/prekontiranje
 • Propisani izveštaji(glavna knjiga, dnevnik knjiženja, bilans stanja i uspeha, itd.)
 • Obračun PDV-a
 • Likvidatura
 • Pretraga i pregled naloga za knjiženje

Skladišno poslovanje

 

 • Šifarnici režima skladištenja, usaglašenosti i statusa robe
 • Raspodela robe na zone i skladišta
 • Prenos robe između zona i skladišta
 • Skladišni kartoni po zonama i skladištima
 • Trenutna zaliha po zoni i seriji
 • Praćenje ulaza/izlaza po zoni
 • Obračun primljenih i izdatih računa
h

Javne nabavke i ugovori

 

 • Raspisivanje javne nabavke
 • Evidentiranje ponuda i ocenjivanje
 • Sklapanje i evidentiranje ugovora
 • Praćenje izvršenja ugovora (količinski i finansijski)

eKapija

 

 • Kontrola dolaska na posao i pristupa zaštićenim prostorijama
 • Alarmne poruke
 • Instalacija ili integracija sa čitačima, elektronskim bravama, kapijama i video nadzorom
 • Izrada i štampa svih vrsta personalizovanih kartica
 • Integracija sa sistemima za obračun plata

Integracija sa HELIANT HEALTH informacionim sistemom

 

 • Automatska trebovanja
 • Kreiranje internih izdavanja na osnovu trebovanja
 • Automatski prenos stanja internog trebovanja u eksterni softver
 • Automatsko kreiranje prijema u eksternom softveru
 • Ažuriranje magacin stanja
 • Automatizovano preuzimanje računa za usluge iz zdravstvenog softvera

Kadrovska evidencija

 

 • Svi potrebni podaci o zaposlenom
 • Evidencija fizičkih lica
 • Istorija promene podataka
 • Osnova za obračun zarada i naknada
 • Napredni sistem pretrage i mogućnost štampe rezultata pretrage u formi izveštaja
i

Robno-materijalno knjigovodstvo

 

 • Otvaranje i vođenje neograničenog broja magacina
 • Prijem i izdavanje robe sa štampom odgovarajuće dokumentacije
 • Međumagacinske prenosnice
 • Izrada nivelacije
 • Popis
 • Robna kartica
 • Lager lista
 • Automatsko kreiranje naloga za knjiženje
 • Obračun PDV-a

eFiskalizacija

 

 • Podržana je štampa svih vrsti i tipova računa kroz napredni ESIR
 • Integracija sa PFR rešenjima – VPFR i LPFR
 • Windows klijentska aplikacija integrisana sa Moneo ERP
 • Podržava automatizaciju praćenja zalihe i knjiženja

Proizvodnja

 

 • Sastavnice
 • Radni nalozi
 • Proizvodi, poluproizvodi
 • Delimična i potpuna izrada
 • Obračun proizvodnje
 • Automatsko kreiranje naloga za knjiženje
l

Osnovna sredstva i sitan inventar

 

 • Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara
 • Obračun amortizacije
 • Obračun revalorizacije
 • Likvidacija
 • Popis

Budžet/Plan

 

 • Planovi prihoda i rashoda
 • Nalozi izmene plana
 • Izveštaji i analize

RFZO

 

 • Elektronska faktura (unos usluga i potrošenih lekova i medicinskog materijala)
 • Elektronska provera osiguranja (web service)
 • Automatsko učitavanje šifarnika
 • Spajanje i obrada faktura iz više izvora
 • Integracija sa novom zdravstvenom knjižicom – karticom

Recept

 

 • Kompletno rešenje za rad sa receptima i nalozima za pomagala koja se fakturišu na teret RFZO
 • Informacije o kontraindikacijama i lekovima u saradnji sa Lexicomp – Wolters Kluwer Health