Celokupna tehnička pomoć i odgovori
na sva vaša pitanja

Svakog radnog dana od 07 do 22h

Svesni smo koliko je važno imati sigurnu uslugu i servis koji funcioniše bez problema.
Našim korisnicima je na raspolaganju veliki broj inženjera i administratora sa dugogodišnjim iskustvom.
U najkraćem roku, korisnik će dobiti sve potrebne informacije i pomoć.
Stalne obuke i usavršavanje naših inženjera, u skladu sa najnovijim trendovima i tehnologijama, nam omogućavaju da brzo i efikasno odgovorimo na sve izazove sa kojima se susrećete u radu.

Kontaktirajte nas

Radno vreme:

07-17h

Radno vreme podrške:

07-22h

Telefoni:

+381 11 785 48 51

+381 11 785 48 52

+381 11 785 70 24

+381 11 785 70 25

Fax:

+381 11 785 48 35

Često postavljana pitanja

Otvaramo malu ordinaciju i tek počinjemo sa radom, šta preporučujete?

Bez ikakve sumnje, opredelite se za naše CLOUD rešenje koje podrazumeva iznajmljivanje resursa (servera) od strane internet provajdera tako da su Vam Heliant i svi podaci dostupni uvek, uz preduslov da je prethodno uspostavljena internet veza.

Da li je moguće povezati Heliant sa fiskalnom kasom radi naplate usluga?

Heliant je moguće povezati sa fiskalnom kasom ukoliko ona poseduje odgovarajuću softversku podršku za to (drajvere). Preporučujemo Galebovu fiskalnu kasu model GP550. Modul povezivanja fiskalne kase nije moguć sa Heliant Cloud platforme

Kakve su mogućnosti Helianta u verziji za privatne ordinacije?

Heliant ima iste mogućnosti kao i verzija za državne ustanove, uz dodatak posebno prilagođenih modula za zakazivanje i naplatu.

Šta označava SALDO u tabeli koja pokazuje potrošnju lekova po datumima i zašto pokazuje minus?

SALDO predstavlja razliku ulaza i izlaza za izabrani period, a na konkretnom primeru znači da je u posmatranom periodu za navedeni lek bilo više izlaza (potrošnje) nego ulaza.

U vezi DSG grupera, možete li mi reći da li je predviđeno grupiranje (opcija u tabu eksterno povezivanje) za pacijente iz dnevnih bolnica, poput onog koje postoji za stacionar?

Potrebno je omogućiti unos tromesne dijagnoze N18 u elektronsku fakturu. Na osnovu PDF prikaza šifarnika za sekundarnu ZZ ova dijagnoza se može uneti, ali nakon učitavanja poslednjeg šifarnika to nije moguće.

Koji datumi su obavezni pri unosa doznaka za bolovanje?

Prilikom popunjavanja doznake o privremenoj sprečenosti za rad, neophodno je da unesete vreme početka i završetka bolovanja, kako na vrhu strane, tako i na dnu. Bez ovih datuma, dokument nije validan.

Jedino u posebnom slučaju (poput trudnica i porodilja), treba čekirati opciju „Poslednji dan privremene sprečenosti nije poznat“ umesto poslednjeg dana sprečenosti.

Kako da unesemo šifre za azot i kiseonik, u vezi razduženja kiseonika i centralnih gasova koji idu uz uslugu LMU001 ?

Potrebno je kreirati proizvode (777777M Medicinski azot oksid, 777777O Medicinski kiseonik, 777777N Medicinski azot suboksid i 777777C Medicinski ugljen -dioksid) potom je potrebno navedene proizvode mapirati na RFZO šifre i postaviti im interne cene, finalni korak je fakturisanje utrošene količine na uslugu LMU001.

Kada medicinska sestra prosledi zakazane pacijente lekaru, on ne vidi razliku između zakazanih pacijenata i nezakazanih.

Ukoliko se pacijent zakaže ranije (nekog prethodnog dana), biće prikazan sa svetlo plavom pozadinom kod vremena za kada je zakazan, dok pacijenti zakazani „danas za danas“ neće imati to obeležje.

Postoji potreba da se obavezno unosi atribut za ambulante do 15km i preko 15km udaljenosti od matičnog Doma zdravlja. Da li postoji mogućnost u Heliant Healthu da se isti unese trajno kod ambulanti i da se prilikom svake usluge on automatski dodeljuje uz nju?

Omogućeno je definisanje podrazumevanih atributa na nivou svake ambulante, tako da možete postaviti odgovarajuće atribute u željenim ambulantama kroz podešavanje “Podaci o organizacionoj jedinici” gde birate “Podrazumevani atributi usluga”.

U prvostepenoj kontroli fakture za prvi deo meseca (v14.1) dobijamo sledeće osporenje: Neispravna oznaka za način prijema.

Ispravke polja koja su neispravno popunjena na prijemu možete izvršiti izmenom dodatnih svojstva prijema, tako što ćete u okviru hospitalizacije otići na tab „O kontaktu“, a onda na dugme „Prijem“.

Kada doktor pokušava da zakaže pregled za pacijanta sistem izbacuje grešku. IZIS poruka: Postoji aktivni nerealizovani uput sa terminom za izabranu specijalnost u određenoj ustanovi.

U IZIS-u postoji uput za datog pacijenta za navedeni datum, pošto nije realizovan potrebno u heliantu obrisati uput doktoru specijalisti da bi mogli generisati novi.

Koja je konfiguracija servera i korisničkog računara neophodna za rad Monea?

Neophodna konfiguracije servera i korisničkog računara zavisi od veličine ustanove, broja korisnika i funkcionalnosti softvera za koje se odlučite. Za detaljnije informacije, kontaktirajte korisničku podršku.

Na koji način je rešen unos odnosno izdavanje elektronskih recepata?

Elektronski recepti se automatski prenose Moneo sa portala za izdavanje recepata. Preuzeti podaci čuvaju se u knjizi izdatih recepata i fiskalizuju.

Kako je moguće pratiti realizaciju javnih nabavki i izvršenje ugovora sa kupcima/dobavljačima?

Praćenje realizacije javnih nabavki i potpisanih ugovora sa kupcima i dobavljačima vrši se automatski, kroz knjigu ulaznih i izlaznih računa.

Da li popis osnovnih sredstava može da se vrši uz pomoć bar kod čitača?

Popis osnovnih sredstava sa bar kod čitačem je podržan u poslovno informacionom sistemu Heliant Moneo.

Da li program podržava automatska knjiženja?

Nalozi za knjiženje kreiraju se automatski, na osnovu dokumenata koji postoje u sistemu.

Koje vrste obračuna zarada i naknada su podržane programom?

Heliant Moneo podržava sve vrste obračuna zarada i naknada.

Da li je moguće učitavanje računa-otpremnica dobavljača?

Heliant Moneo podržava automatsko učitavanje računa-otpremnica dobavljača.

Koje formate izvoza podataka program podržava?

Heliant Moneo podržava izvoz podataka u XML, TXT, PDF i EXCEL formate, kao i automatizovano slanje izveštaja elektronskom poštom.

Šta znači integrisan poslovno informacioni sistem?

Integrisan sistem podrazumeva povezanost svih poslovnih procesa unutar vase ustanove. To znači da se svaki podatak u Moneo unosi samo jednom, da bi se nakon toga automatski preuzimao u sve zavisne dokumente. Jednom unet podatak trenutno je vidljiv svim korisnicima sistema, čime se na prvom mestu smanjuje mogućnost greške, a zatim ostvaruju i značajne uštede u vremenu.

Na kojoj platfomi radi Moneo?

Za radne stanice na kojima će se koristiti Heliant Moneo, neophodni su Windows operativni sistemi. Moneo server radi na CentOS Linux platformi. Podržan je rad i na Windows Server platformi, ali nije preporučen

Da li je podržan uvoz postojećih podataka u Moneo?

Osnovna podešavanja poslovno informacionog sistema podrazumevaju i prenos, odnosno uvoz podataka iz postojećih šifarnika koji se koriste u radu, kao i uvoz postojećih robnomaterijalnih, finansijskih, kadrovskih i obračunskih podataka.

Da li su podaci zaštićeni od brisanja?

U poslovno informacionom sistemu Heliant Moneo, podaci se brišu samo logički. Osim što se izvršena akcija brisanja evidentira po datumu i vremenu brisanja, kao i korisničkom nalogu sa kojeg je podatak obrisan, svaki obrisan podatak moguće je vratiti u aktivno stanje.

Na koji način se definišu prava pristupa?

Pristup poslovno informacionom sistemu Heliant Moneo ostvaruje se preko korisničkih naloga. Svakom korisniku dodeljeno je lično korisničko ime i lozinka za pristup, a u okviru podešavanja samog korisničkog naloga, definisano je kojim dokumentima korisnik pristupa i koje podatke može da menja.

Da li postoji korisnička podrška?

Korisnička podrška je dostupna svakog dana. Radno vreme podrške i kontakt detalji nalaze se u opciji Podrška.

Kako je kroz program moguće korisniku laboratorije zabraniti da deverifikuju rezultate koje oni nisu verifikovali?

Administracija prava kontrole deverifikacije tuđe verifikacije omogućena aplikativnim pravom. Radnik treba da poseduje ulogu: naziv – „Deverifikator tuđih verifikacija“, opis – „Može da deverifikuje rezultate koji su drugi verifikovali“.

Da li je moguće definisati posebne protokole za decu i odrasle?

Naravno. Moguće je definisati više protokola. U trenutku prijema se definiše kom protokolu pripada uput.

Pojedini testovi se računaju na osnovu rezultata drugih testova. Da li je to moguće podesiti kroz sistem?

Sistem ima opciju definisanja kalkulativnih testova. Pored toga, sistem podržava skaliranje vrednosti istih testova sa različitih analizatora kako bi se izvršilo usklađivanje po jedinici mere.

Može li se definisati dilution?

Postoji mogućnost definisanja razređivanja za izabrani uzorak. Ta informacija se prosleđuje analizatoru prilikom čitanja barkod nalepnice.

Pojedine testove je potrebno ponoviti na istom ili drugom analizatoru. Da li to sistem podržava?

Naravno. Podrazumevano je sistem podešen da štedi reagense ali korisnik svakako ima mogućnost da pojedine testove uključi za ponavljanje na istom ili drugom analizatoru.

Da li je moguće da se na dva različita analizatora urade testovi iz istog uzorka?

Uzorak je moguće pustiti u rad na više analizatora. Ukoliko prvi ima mogućnost da uradi 6 od zahtevanih 10 testova, drugi će podrazumevano od sistema dobiti zahtev da uradi preostala 4 testa. Korisnik kroz sistem može da kontroliše koji će analizator da uradi koje testove za konkretan uput.

Pacijent nije oslobođen plaćanja participacije. Postoji li mogućnost štampe računa za participaciju?

Naravno. Omogućena je štampa računa za participaciju ukoliko pacijent nije oslobođen plaćanja participacije.

Uzorak je primljen danas i ostali smo bez reagenasa. Da li je moguće takve uzorke pustiti u rad sutra pošto će nam do tada stići reagensi?

Svaki uzorak je obeležen jedinstvenim bar kodom. Taj podatak je garancija da će podaci koji stižu sa analizatora odgovarati konkretnom uzorku bez obzira na datum prijema uzorka. Pojedini uzorci se zamrzavaju i puštaju kada se skupi dovoljan broj. Jedino ograničenje koje postoji je vezano za trajnost uzorka.

Da li pacijent prilikom dolaska u laboratoriju mora da ima papirni uput?

Nije neophodno. Ukoliko ne postoji papirni uput na kome se nalazi jedinstveni uputni broj, pretragu je moguće izvršiti na osnovu podataka o pacijentu (ime, prezime, JMBG, LBO, broj zdravstvene isprave).

Da li je podržano dodavanje analize na već postojeći uput?

Postoji mogućnost da korisnik koji ima odgovarajuću ulogu izvrši dodavanje kao i uklanjanje neke od analiza iz uputa. Svaka promena u sistemu se evidentira uz podatke o vremenu i korisniku koji je tu promenu izvršio

Da li je moguća štampa bar kod nalepnica manjeg formata?

Sistem podržava generisanje više različitih formata barkod nalepnica. U skladu sa potrebama Vaše ustanove moguće je uključiti jedan ili više mogućih formata.

Naša laboratorija je još uvek u obavezi da ručno popunjava laboratorijski protokol. Da li postoji mogućnost da se iz sistema dobije nalepnica sa informacijama o pacijentu kako bar te informacije ne bi ručno unosili?

Nakon prijema uzoraka postoji mogućnost štampe nalepnice sa informacijama o pacijentu.

Da li je moguće kreirati dnevni laboratorijski protokol?

Kreiranje laboratorijskog protokola je omogućeno za izabrani dan i punkt/laboratoriju.

Obuka

Obuka korisnika svakog poslovnog programa predstavlja najvažniji element uspešne implementacije.
Iako je program vrlo jednostavan i lak za korišćenje sa veoma jasnim interfejsom, smatramo da svaki klijent treba da iskoristi pogodnost obuke koja je uvek uključena u cenu programskog paketa prilikom kupovine.