Kompanija „Heliant“ je razvila digitalnu platformu za telemedicinski pregled putem koje lekar specijalista vrši beskontaktni pregled pacijenta u Heliant informacionom sistemu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj radi. Onlajn platforma za telemedicinski pregled omogućava da se digitalno savetovanje pacijenata sa lekarom specijalistom obavlja putem video poziva.

 

Celokupan proces telemedicinskog pregleda opisan je u nastavku:

  1. Nakon prvog pregleda, koji obavezno mora biti obavljen u fizičkom prisustvu pacijenta, lekar specijalista će u dogovoru sa pacijentom odlučiti da li naredni kontrolni pregled i praćenje lečenja mogu da se obave onlajn, putem video poziva.
  2. Lekar će zakazati kontrolni pregled u nekom od svojih slobodnih termina, o čemu će pacijentu putem digitalne platforme za telemedicinski pregled na imejl adresu i/ili putem SMS poruke, koje je pacijent naveo prilikom davanja saglasnosti za telemedicinski pregled, biti upućen poziv za telemedicinski pregled.
  3. Uz poziv na pregled, pacijent će dobiti i link ka upitniku za dostavljanje relevantnih informacija o zdravstvenom stanju pacijenta, koji treba da popuni pre telemedicinskog pregleda.
  4. Pacijent će i pre samog telemedicinskog pregleda dobiti imejl, odnosno SMS, kao podsetnik na predstojeći telemedicinski poziv.
  5. Digitalna platforma lekaru specijalisti automatski dostavlja popunjeni upitnik i priprema sve neophodne podatke u okviru Heliant zdravstvenog informacionog sistema kako bi pregled protekao bez nepotrebnog zadržavanja kako lekara, tako i pacijenta.
  6. Kada dođe vreme za realizaciju zakazanog termina telemedicinskog pregleda, klikom na generisani link i pacijent i lekar specijalista započinju telemedicinski pregled.
  7. Na osnovu upitnika i kontakta sa pacijentom tokom telemedicinskog pregleda lekar specijalista u Heliant zdravstvenom informacionom sastavlja izveštaj i beleži ga u elektronskom kartonu pacijenta.
  8. Digitalna platforma preuzima izveštaj lekara i o njemu obaveštava pacijenta elektronskim putem.


Video prezentaciju možete pogledati ovde: