Heliant

19.10.2018.

Puštena nova verzija Heliant Moneo 1.7.7.

Heliant je 1. oktobra pustio u produkciju novu verziju poslovno-informacionog sistema Heliant Moneo – 1.7.7. Ova verzija donosi krupne funkcionalne izmene: nove module Arhivska knjiga i Delovodnik, brže kreiranje i popunjavanje dokumenata i veliki broj izveštaja skladišnog kartona i analize prometa.

Ispravljene su manje neusaglašenosti sistema i povećana je stabilnost aplikacije.

Detaljan spisak novih funkcionalnosti obuhvata:

 

Opšte funkcionalnosti

 1. Promenjena je logika unosa podataka u dokumente, omogućen je brži unos bez otvaranja zavisnih šifarnika.
 2. Dostupni su novi moduli: Arhivska knjiga i Delovodnik.
 3. Brža potvrda dokumenata preko prečice F12.
 4. Omogućeno multiselect brisanje stavki u šifarnicima: Vrste nosilaca troška, Vrste prometa blagajne, Vrste poslovne promene, Vrsta fakture.

 

Lična primanja

 1. Omogućena evidencija ostvarenih časova kod obračuna naknada za privremeno i povremeno angažovana lica.
 2. Broj dolazaka na posao upisuje se automatski, u punom iznosu ili skalirano, u zavisnosti od sistemskog parametra.
 3. Dodata nova vrsta ugovora: Ugovor o stipendiranju i Ugovor o sponzorstvu.
 4. Omogućen obračun stipendija i kredita za učenike i studente.
 5. Dorađen ispis rekapitulacija za obračune koji se javljaju više puta u istom mesecu.
 6. Kreiran izveštaj: Primanja za period – sumarno, grupisano po vrsti primanja.

 

Robnomaterijalno

 1. Izmena u izveštajima: Utrošci po organizacionoj jedinici, prikazuju sumarne iznose na prvom nivou/nadređenoj organizacionoj jedinici.
 2. Nov izveštaj: Ukupan utrošak po odeljenju i artiklu, sa sumiranim prometima po odeljenju i artiklu.
 3. Unapređene funkcionalnosti u vezi sa POPDV i kreiranjem XML prijave.
 4. Omogućen grupni unos POPDV polja u modulu Finansije/Pretraga analitičkih kartica.
 5. Nova funkcionalnost – Analiza prodaje: Prozor za pretragu i slobodno kreiranje izveštaja o prodaji, sa filtriranjem prema velikom broju kriterijuma, izborom prikaza – grupisanja podataka po artiklu, klasifikaciji artikla, ugovoru, nosiocu troška itd. i izborom pregleda po mesecima i po periodu.
  Analiza prodaje podržava korišćenje dodatnih polja koja korisnik sam definiše za artikal, po njima se može i grupisati prikaz.
 6. Nova funkcionalnost – Analiza prometa: omogućena je detaljna pretraga robnomaterijalnih podataka i kreiranje velikog broja izveštaja sa slobodnim odabirom kriterijuma. Podržan je izbor dva nivoa prikaza po kojima se promet grupiše – npr. grupisano po klasifikacija artikla, a zatim u okviru klasifikacije artikla po vrsti dokumenta. Promet se može grupisati po artiklu, klasifikaciji artikla, magacinu, partneru, odeljenju, vrsti dokumenta, periodu, itd…
  Analiza prometa podržava korišćenje dodatnih polja koja korisnik sam definiše za artikal, po njima se može i grupisati prikaz.
  Pored izbora načina prikaza/grupisanja korisnik može i filtrirati podatke po brojnim kriterijumima koji se standardno koriste u robnomaterijalnim izveštajima.
 7. Nova funkcionalnost – Skladišni karton: kreiran je prozor za bržu i lakšu pretragu skladišnog kartona. Skladišni karton se može pratiti prema artiklu, ugovoru o javnoj nabavci, magacinu, vrsti dokumenta, datumu odnosno periodu prometa, broju fakture i dobavljaču.
 8. Izmene u Popisnoj listi: promenjen ispis kolona, omogućen unos količine na tri decimale.
 9. Polje Zaliha na nivelaciji podešeno na tri decimale.
 10. Nov izveštaj: Skladišni karton po artiklima sumarno sa JKL i ATC

 

Finansije

 1. Ažuriran izveštaj: Saldo lista sumarno po partnerima
 2. Ažuriran izveštaj: Bruto bilans sumarno po partnerima

 

Javne nabavke

 1. Nova funkcionalnost – Okvirni sporazumi. Dodate su nove vrste dokumenata javnih nabavki: 1630 – Okvirni sporazum o nabavci i 1640 – Okvirni sporazum o prodaji. Kreirani su novi izveštaji o realizaciji okvirnih sporazuma.
 2. Nova funkcionalnost: nove analitike praćenja realizacije ugovora po dokumentu i periodu.

 

Integracija

 1. Stavke kod kojih je količina na stanju 0 biće označene crvenom bojom.
 2. Dodata napomena na obrascu za štampu narudžbenice i omogućen prikaz unete napomene na izdavanju u Heliantu.
 3. Dopunjena funkcionalnost integracije, dodate provere i validacije
 4. Nov obrazac štampe izveštaja – trebovane i isporučene stavke.

 

Kadrovska evidencija

 1. Omogućeno skidanje potvrda sa svih ugovora i rešenja.
 2. Dopunjen izveštaj Spisak zaposlenih za jubilarnu nagradu.

 

Osnovna sredstva

 1. Novi kriterijumi izveštavanja OS – donacije, ino. proizvođač i službeno vozilo.
 2. Izmenjeni ispis Likvidacija po kontima.
 3. Izmenjena polja za unos osnovnih sredstava u dokumenta aktivacije, amortizacije i likvidacije.

 

Fakturisanje

 1. Dodata napomena za setove usluga, omogućena pretraga po napomeni. Olakšan odabir lekara kod unosa seta usluga, kroz filtriran prikaz lekara ustanove.
 2. Olakšan izbor organizacionih jedinica kod fakturisanja sekundar.
 3. Ažurirana faktura u sekundaru, u skladu sa izmenama koje stupaju na snagu od avgusta 2018. godine.
 4. Prilikom evidentiranja usluga iz seta usluga, omogućen odabir samo lekara ustanove.
 5. Podržano spajanje faktura u formatu 14.1.
 6. Omogućen unos napomene kod unosa usluga iz seta usluga.

 

Budžet

 1. Promenjen naziv izveštajima: Kartica analitike i Zbirna Kartica analitike u Kartica analitike (rashod po nameni) i Zbirna Kartica analitike (rashod po nameni). Dodata kolona Konto u izveštaju, jasno naznačeno šta je rashod po nameni, a šta osnovni konto.
 2. Dodato obaveštenje prilikom promene stavke budžeta: stavka se koristi u sistemu. Onemogućeno je brisanje stavki koje su korišćene. Dodata validacija prilikom promene VP1, nije moguće promeniti podatak, ukoliko je likvidatura proknjiž
 3. Ažuriran obrazac 5: Izveštaj o izvršenju budžeta – iznos planiranih prihoda. Formule su izmenjene i omogućen je prikaz planiranih iznosa, ali da bi se prikazao planiran iznos potrebno je uneti plan budžeta na 4-tom nivou.
 4. Naziv konta u izveštaju: Podešeno da se vidi ceo naziv konta u izveštajima u grupi izveštaja Plan prihoda.
 5. Unos i brisanje stavki rebalansa: dopunjena funkcionalnost dodavanja stavki na rebalans, moguće je samo jednom dodati stavke sa prethodnog budžeta koji je aktivan i potvrđen.
 6. Omogućeno grupno brisanje stavki kod prihoda i rashoda.
 7. Dopunjena funkcionalnost prikaza kolona: planirano, ostvareno, rezervisano u likvidaturi kada postoji rebalans.
 8. Dodata validacija kod dokumenta plana budžeta da ne mogu dva plana biti aktivna u isto vreme, ali jedan plan mora uvek da bude aktivan
 9. Ažurirani izveštaji sa kriterijumom Konto sa podređenim na sledećim izveštajima: Plan rashoda, po ekonomskoj klasifikaciji i izvoru finansiranja; Rashodi i izdaci budžeta opštine (grada) po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji; Izvršenje budžeta rashodi, Realizacija rashoda, Realizacija rashoda analitički, Realizacija rashoda po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, Realizacija rashoda po programskoj klasifikaciji, Rashodi i izdaci budžeta opštine (grada) po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.
 10. Dodat parametar – konta koja mogu biti bez pozicije gde je potrebno definisati za koja konta je moguće uneti likvidaturu ili stavku naloga za knjiženje bez pozicije
 11. Omogućena opcija Dodaj kao u likvidaturi, moguće je dodati likvidaturu istu kao selektovanu sa već generisanim nalozima ili bez.
 12. Ukoliko je pozicija transfer automatski se popunjava šifra plaćanja 63.
 13. Kod unosa pozicije dodato polje za označavanje da li je stavka analitika ili ne.
 14. Omogućen unos sa analitikom budžeta, u prozoru za unos stavki rashoda moguće je označiti stavku da je analitika.
 15. Promenjen naziv izveštaja Analitička kartica (po kontima – detaljna) u Analitička kartica (po kontima – detaljna sa pret.stanjem) i dodat nov izveštaj Analitička kartica (po kontima – detaljna) koji ne prikazuje prethodno stanje i ima prikaz opisa i oznaku naloga (napomenu). Ispravljen prikaz salda na obe analitičke kartice.