Heliant

02.10.2018.

Nov pravilnik o PDV evidencijama

Poslovni informacioni sistem

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sardžini PO PDV, objavljen u Službenom glasniku RS br. 90/2017 i 119/2017, stupio je na snagu 1.7.2018. godine.

Primena novog Pravilnika o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV (PO PDV), uslovila je mnogo detaljniju PDV evidenciju kod svih obveznika, posebno imajući u vidu obavezu slanja PO PDV uz PP PDV koje se sada šalju u elektronskoj formi, ili unose direktno na portalu poreske uprave.

Izmene u evidenciji PDV implemenitrane su sa verzijom 1.7.6. poslovno informacionig sistema Heliant Moneo. U ulazne i izlazne dokumente dodate su nove opcije koje opredeljuju način evidentiranja prometa. PP PDV I PO PDV kreiraju se automatski, na osnovu dokumenata koji postoje u sistemu.