Heliant

26.02.2019.

Heliant Health nova verzija – Heliant 7.2

Od 26.02.2019. na terenu počinje postavljanje nove verzije Heliant zdravstvenog informacionog sistema. Oznaka verzije je 7.2.

 

Sve dodatne revizije 7.1 verzije sistema (e-recept integracija, podrška za centralnu RIS platformu, itd.) su uključene u 7.2 verziju. Pored ispravki manjih grešaka koje su nastale kao neusaglašenost dizajna Heliant-a i procesa rada, dodate su naredne funkcionalnosti:

 

Sve ustanove

• Omogućeno je brže učitavanja parametara kod novih izveštaja (Admin panel > Izveštaji > Ubrzavanje učitavanja podataka).
• Omogućeno je da se na glavnoj strani mogu pretraživati slobodni termini kao na uputu doktoru specijalisti (Admin panel > IZIS > Prikaz pretrage IZIS termina na glavnoj strani kao na uputu doktoru specijalisti).
• Na ambulantom spisku pacijenata, kada se klikne dugme [P] otvara se dijalog i klikom na dugme „Izmena podataka o pacijentu“ otvara se novi dijalog sa prikazom podataka o pacijentu.
• Na stranici za izmenu/dodavanje svojstava za tipove tekućih unosa i obrasce, padajuća lista tipova svojstava je pretraživa.
• Na svim mestima gde se vrši premeštanje stavki sa leve strane na desnu, uvedena je pretraga tih stavki.
• Kod kreiranja/izmene radnika, ukoliko ima ulogu doktora, obavezan je unos LBO.
• Uveden je novi tip vrednosti atributa „Datoteka“.
• Omogućavanje ograničenja broja kontakata pacijenta po organizacionoj jedinici po danu (Admin panel > Kontakti > Maksimalan broj kontakata pacijenta po organizacionoj jedinici po danu).
• Omogućen podrazumevani vid oslobađanja od participacije za starost, koji je za osobe mlađe od 27 godina 231, a za starije od 65 godina 233 (Admin panel > Naplata > Podrazumevani VOOP za pacijente mlađe od 27 godina, Podrazumevani VOOP za pacijente starije od 65 godina).
• Dodat je admin panel za prikaz i izmenu svih izveštaja zakazanih za budućnost.
• Automatski zatvarač ambulantnih kontakata sada može da uzima u obzir i realizaciju ordiniranih usluga ustanove (Admin panel > Kontakti> Deaktivacija svih ordiniranih usluga za završavanje).
• Omogućena administracija dokumenata wizarda, gde je moguć unos novih, izmena i brisanje postojećih dokumenata koji se mogu štampati na poslednjem koraku kod svih vrsta upućivanja pacijenata.
• Omogućen pregled svih dodeljenih aplikativnih prava radniku, zajedno sa spiskom uloga koje mu ta prava omogućavaju.
• Na stranici za evidentiranje usluga, moguć prikaz polja za procentualno izračunavanje participacije/naplate (Admin panel > Usluge > Prikaz polja za procenat cene usluge).
• Na ambulantnom spisku pacijenata dodato dugme „terapije“ koje vodi do terapija tog kontakta. Dugme je obojeno ukoliko pacijent ima evidentiranu bar jednu terapiju (Admin panel > Ambulante > Oznaka dugmeta ako postoji > Terapije).
• Kod upućivanja pacijenata, kod rezultata pretrage pacijenata, dodata nova kolona koja prikazuje brojeve kartona za svakog pacijenta (Admin panel > Zakazivanje > Prikaz broja kartona pacijenta).
• Na ambulantnom spisku pacijenata, omogućeno zatvaranje više započetih kontakata odjednom. Štikliranjem željenih započetih kontakata pojavljuje se dugme „Zatvaranje kontakata“.
• Preuređena stranica Šifarnik usluga.
• Napravljena arhiva za svojstva tekućih unosa i obrazaca.
• Napravljena arhiva za zakazane termine. Na stranici ambulantnog spiska pacijenata na prozoru za informacije o terminu postoji mogućnost prikaza Istorije verzija termina.
• Uvedeno straničenje rezultata prikaza stavki koje nisu ušle u fakturu.
• Dodato polje „Mesto rođenja neonatusa“ kod upućivanja neonatusa.
• Omogućen izbor usluge koja će se automatski snimiti kod prepisivanja terapije. Napravljena admin stranica za konfiguraciju tih usluga.

 

Ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite

• Napravljena admin stranica za konfiguraciju usluga koje se mogu snimati uz recepte.

 

Ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

• Prilikom kreiranja konsultacije omogućeno je kreiranje uputnih dijagnoza.
• Prikaz DSG podataka na odeljenskom spisku pacijenata (Admin panel > Odeljenja > Prikaz DSG podataka).
• Na odeljenskom spisku pacijenata, u zaglavlju parametrima omogućeno uklanjanje svih filtara (vrsta vitalnog znaka, vrsta unosa…).
• Kod kreiranja porođaja, omogućeno snimanje hospitalizacije neonatologije u jednom od proizvoljnog broja odeljenja (kontaktirati proizvođača za više informacija).
• Napravljena admin stranica za prikaz svih epizoda lečenja i njihovih DSG grupa.
• Na odeljenskom spisku pacijenata, moguće prikazati indikaciju ukoliko pacijent ne pripada matičnoj filijali (Admin panel > Odeljenje > Označavanje pacijenata čija filijala ne pripada matičnoj).

 

Ustanove sa laboratorijskim modulom

• Omogućena izmena uputne dijagnoze na laboratorijskim kontaktima.