Heliant

25.12.2018.

Heliant Moneo 1.7.8.

Heliant u 2019. godinu ulazi sa novom verzijom poslovno-informacionog sistema Heliant Moneo – 1.7.8. Sa novom verzijom proširene su funkcionalnosti finansijskog knjigovodstva, modula Budžet/Plan i implementirane su izmene u formatu fakture za RFZO na primarnom novu.

Ispravljene su manje neusaglašenosti sistema i povećana je stabilnost aplikacije.

Detaljan spisak novih funkcionalnosti obuhvata:

 

Opšte finkcionalnosti

 1. Omogućena izmena naziva lokacije nakon unosa
 2. Omogućena potvrda dokumenata preko prečice F12
 3. U šifarnik Mesto troška dodato polje Vrsta mesta troška
 4. Omogućena pretraga ogranizacionih jedinica po nazivu
 5. U šifarniku artikala dodata validacija za koto troška i Prihoda
 6. Omogućen unos partnera u dokumentima preko upisa dela reči, bez otvaranja pomoćnog prozora
 7. U šifarniku artiklala omogućena pretraga kolona preko dela reči
 8. U Klijentskim podešavanjima naziv polja Organizaciona jedinica promenjen u Magacin, omogućen prikaz i šifre i naziva
 9. Ispravljena greška koja se javljala kod unosa navodnika u naziv artikla
 10. Omogućeno multiselect brisanje stavki šifarnika Vrste mesta troška i Mesto troška
 11. Omogućeno multiselect brisanje u svim šifarnicima koji se koriste u modulu Budžet.

 

Lična primanja

 1. U izveštaj Spisak zaposlenih po vrsti zarade, dodat kriterijumi: Koeficijent i period
 2. Kapitacija: omogućeno učitavanje tabela u xlsx format
 3. U prozoru Obračun zarada na teret drugih isplatilaca promenjen prikaz po filteru Ispostava i Izvor finansiranja
 4. Dodato polje za potpis u izveštaju Rekapitulacija bezgotovinskih isplata
 5. Izmenjena funkcionalnost obračuna solidarne pomoći za slučaj bolesti
 6. Ispravljene greške u prikazu obustava u isplatnom listiću – zbirno
 7. Omogućen obračun više naknada za autorske ugovore u toku jednog meseca
 8. Automatizovana štampa obračunskih listića koji nisu poslati na e mail
 9. Dodata šifra zaposlenog u izveštaj Spisak za prevoz po službama.
 10. Kreiran izveštaj za radnike po troškovnim centrima.

 

Budžet

 1. Ispravljene greške koje su se javljale pri kreiranju izveštaja Kartica pozicije plana
 2. U izveštaj Kartica analitike (reshod po nameni) ispravljene greške kod kriterijuma za opseg konta
 3. Dodat je kriterijum koji prikazuje plan i izvršenje budžeta na određenom nivou konta
 4. Ispravljena greška kod izveštaja Realizacija rashoda – analitički
 5. Omogućena pretraga entiteta, programa, projekata, razdela i glava po delu reči
 6. Ispravljen izveštaj Plan rashoda po svim klasifikacijama
 7. Dodati kriterijumiza filtriranje u prozoru za unos Budžeta
 8. U izveštajima Kartica analitike i Zbirna kartica analitike dodati filteri za stavke koje imaju reshod po nameni. Dodata kolona Konto
 9. Usklađeni kriterijumi za plan budžeta i period budžeta
 10. Dodata grupna izmena POPDV u analitičke kartice za Budžet
 11. Na izveštajima Plan rashoda i Plan rashoda analitički dodat kriterijum za prikaz analitike
 12. Na izveštaju Realizacija rashoda dodat kriterijum za nivo konta I prikaz analitike
 13. Dodata validacija na unos stavki budžeta koja sprečava prekoračenje pozicije.

 

Finansije

 1. Ispravljena greška kod automatskog knjiženja zarada i upisa doprinosa komorama
 2. Ubrzana procedura zatvaranja stavki
 3. Ispravljena greška kod odabira partnera iz dokumenta
 4. Ispravljene greške u pretrazi analitičkih kartica
 5. Proširena polja Vrsta fakture i Osobe/Organizacije kod knjiženja izvoda
 6. Na nalozima za knjiženje, omogućeno je da olovka kod polja Dokument osnov knjiženja bude aktivna i na potvrđenom dokumentu
 7. Kreiran nov izveštaj – Ostvareni prihodi po uplatinim računima
 8. U prikazu naloga za knjiženje dodata kolona Rashod po nameni
 9. U nalogu za knjiženje i pretragu analitičkih kartica dodato je polje za unos POPDV
 10. Izmenjen je format XML paketa za ESPP u skladu sa zakonskim izmenama koje stupaju na snagu u 2019. godini.

 

Robnomaterijalno

 1. Izmenjen izveštaj o plaćenom PDV: dodat broj fakture, osnovicam iznos PDV i ukupno, iskazane sume po stopama PDV
 2. U knjizi PDV dodata vrsta fakture kao kriterijum
 3. Ispravljena greška sa upisom marže na stavci ulaznog dokumenta
 4. Ispravljena greška u popunjavanju napomene u internom prijemu
 5. Omogućeno da se prilikom odabira artikla kod kreiranja izveštaja vidi i šifra artikla
 6. Ispravljena greška sa štampom robnih dokumenata na memorandum
 7. Izmenjen ispis knjižnog odobrenja
 8. Izmenjen način odabira dokumenata u šifarniku šema za PDV
 9. Izmenjen prozor Pretraga RM dokumenata: dodate kolone datum računa, datum PDV i kolona opis sa stavke dokumenta
 10. Omogućen unos, izmena nosioca troška i napomene na stavkama potvrđenih prenosnica.
 11. Izmenjen način unosa dokumenta 5005 za unos usluga
 12. Omogućen automatski upis POPDV analitike prilikom automatskog kreiranja faktura prebacivanjem fakture iz Helianta u Moneo
 13. Ispravljena greška sa unosom duplih proizvođača
 14. Ispravljena greška sa prikazom tastera za Elektronsku reperezentaciju dokumenata na robnim dokumentima
 15. Izmenjen format obračuna izdatih računa po dokumentima
 16. Ispravljena greška kod prenosa stavki prijema na interna izdavanja, proširene kolone naziv, dobavaljač i šifra
 17. Ispravljena greška sa pretragom popisnih lista preko tastera za pretragu
 18. U prozoru Skladišni karton dodati kriterijumi Klasifikacija i Finansijska vrsta
 19. U štampu izlaznog računa, dodata štampa delovodnog broja i datuma
 20. U izveštajima Prometi promenjen kriterijum za unos datuma računa i kriterijum za izbor organizacije
 21. Dodate validacije pri unosu konta troška u dokumentima.

 

Kadrovi

 1. Dodat parameter za kreiranje izveštaja – Broj pripadajućih dana odmora za lice koje ime dete sa psihofizičkim smetnjama u razvoju
 2. Nov izveštaj: Kadrovska evidencija
 3. U izveštaj Starosna struktura zaposlenoh dodat kriterijum: Zaposlen na Određeno/Neodređeno
 4. U kadrovske izveštaje dodat kriterijum Karakteristika
 5. Nov parameter za kreiranje izveštaja o jubilarnim nagradama: Iznos
 6. Ispravljena greška koja se javljala pri preklapanju datuma u ugovorima o fleksibilnim vrstama rada
 7. Omogućen paralelan unos rešenja za godišnji odmor i rešenja o plaćenom odsustvu – slava i sa preračunom datuma povratka na posao
 8. Ispravljene greške u izvorima finansiranja za zaposlenog, koje su se javljale prilikom skidanja potvrda sa dokumenata
 9. Ispravljena greška kod upisa parametra Vrsta radnog vremena, kod štampe ugovora.

 

Ugovori

 1. U pretragu ugovora dodat kriterijum za prikaz ugovora koji nisu količinski realizovani
 2. U pretragu ugovora dodat JN kao kriterijum
 3. Dodato polje Suma na izveštaj Okvirni sporazum
 4. Onemogućeno dupliranje broja ugovora
 5. Ispravljena greška kod vezivanja dokumenta donacije za javnu nabavku.

 

Osnovna sredstva

 1. Dodata opcija Ino dobavljač kod unosa osnovnog sredstva
 2. U izveštaje osnovnih sredstava dodat kriterijum Donacija
 3. Ispravljena greška kod broja meseci za amortizaciju
 4. Omogućen unos artikla sitnog inventara u dokumenti likvidacije preko inventarnog broja
 5. U dokument pojačanja dodata napomena na stavku
 6. Ispravljena greška kod sortiranja po kontu u prozoru Osnovna sredstva i Sitan inventar
 7. Ispravljena greška kod prikaza novih osnovnih sredstava u izveštajima
 8. Izmenjen prikaz prozora Održavanje
 9. Dodata nova polja za pretragu evidencije Sitnog inventara
 10. Ispravljena greška kod ispisa likvidacije Sitnog inventara.

 

Integracija

 1. Dodat filter za klasifikaciju artikla u pregledu trebovanja
 2. Omogućeno klasifikovanje trebovanja prema vrsti trebovanja iz Helianta
 3. Izmenjen način pretrage trebovanja.

 

Likvidatura

 1. Ispravljena greška sa upisom današnjeg datuma pri retroaktivnoj štampi specifikacija za plaćanje
 2. Ispravljena greška kod kreiranja praznih stranica prilikom štampi virmana za zarade i naknade
 3. Omogućena je laksa pretraga stavki izvoda.

 

RFZO Fakturisanje

 1. Vraćena validacija za BZK koji počinju na 5
 2. Omogućeno kreiranje novog izveštaja za pacijente
 3. Omogućeno spajanje faktura u 14.02 formatu
 4. Nov format fakture za primar.

 

Blagajna

 1. Omogućena potvrda dnevnika blagajne sa negativnim saldom.

 

Recepti

 1. Omogućen unos šifre pod apoteke za fakturisanje Fondu.