Heliant

11.04.2018.

Heliant 7.1

Na terenu je postavljena nova verzija Heliant zdravstvenog informacionog sistema. Oznaka verzije je 7.1.

Pored ispravke manjih grešaka koje su nastale kao neusaglašenost dizajna Heliant-a i procesa rada, dodate su naredne funkcionalnosti:

 

Sve ustanove:

 1. Prikaz novosti o novim funkcionalnostima prilikom startovanja aplikacije za sve radnike u Heliantu.
 2. Automatsko preuzimanje šifarnika i prikazivanje informacije administratorima, kako bi mogli lakše da učitavaju dotične šifarnike (informisati se oko ove funkcionalnosti kod proizvođača).
 3. Omogućeno je pravljenje šablona za tekstualne tipove atributa i prepisivanje samih šablona u tekstualna polja.
 4. Omogućeno podešavanje da je obavezan unos napomene za svaki tip usluge ustanove.
 5. U ambulantnom spisku pacijenata, prikaz naplaćene participacije prelaskom mišem preko štiklice koja se odnosi na naplatu; u slučaju da postoji naplata dugme za naplatu biće crvene boje.
 6. Mogućnost da se nakon brisanja tekućeg unosa prikažu svi tekući unosi, umesto da se ostane na obrisanom tekućem unosu (Admin panel > Kontakti > Povratak na stranicu za unos nalaza nakon brisanja nalaza).
 7. Dodata opcija za transformaciju odabranog teksta u okviru Rich text polja kod tekućih unosa. Dostupne opcije su: Pretvori u velika slova, Pretvori u mala slova, Veliko slovo na početku rečenice, Veliko slovo na početku svake reči.
 8. Uvedeno aplikativno pravo „Fakturisanje na drugog radnika“. Ukoliko je uključeno nekom doktoru, prilikom prijave na sistem mora da odabere lekara za fakturisanje. Prilikom snimanja usluga automatski se snima taj lekar kao izvršilac usluge.
 9. Uvedeno aplikativno pravo „Zaključanost tipova usluga bolnice“. Radnici kojima ovo pravo bude dodeljeno neće imati mogućnost izmene podataka prilikom pružanja tipova usluga bolnice.
 10. Na ambulantnom spisku pacijenata, omogućeno je i dodavanje broja kartona za pacijenta, ukoliko prilikom prosleđivanja to nije učinjeno.
 11. Na podešavanju usluga, uvedeno novo podešavanje „obavezna napomena“. Ukoliko je podešeno, neće biti moguće snimanje usluge koja nema definisanu napomenu. Takođe, neće biti moguće snimanje usluge ustanove ukoliko ona sadrži bar jednu uslugu sa obaveznom napomenom.
 12. Uvedeno aplikativno pravo „Vidljivost samo svojih pacijenata“. Doktori sa tim pravom u ambulantnom spisku pacijenata mogu da vide samo one pacijente za koje su oni primarni lekari i one koji još nemaju definisanog primarnog lekara. Uvedena je i mogućnost da doktori u dosijeu pacijenata vide samo preglede u kojima su oni primarni lekari (pored novouvedenog aplikativnog prava podešavanje treba izvršiti na Admin panel > Karton > Doktor vidi samo svoje pacijente u dosijeu).
 13. Omogućena automatska pretraga dijagnoza i terapija na stranicama za unos dijagnoza, odnosno terapija (Admin panel > Dijagnoze > Dinamička pretraga dijagnoza prilikom unosa dijagnoze; Admin panel > Terapije > Dinamička pretraga terapija prilikom unosa terapije).
 14. Na podešavanjima tipa usluge ustanove dodata je mogućnost definisanja cene.
 15. Omogućeno definisanje tipa partnera zdravstvenog osiguranja.
 16. Omogućena pretraga organizacionih jedinica na stranicama za informaciju/podešavanje organizacione jedinice.
 17. Omogućeno brzo dodavanje dijagnoza prilikom kreiranja tekućeg unosa (Admin panel > Dijagnoze > Brzo dodavanje dijagnoze prilikom kreiranja tekućeg unosa).
 18. Omogućeno brzo interno komuniciranje radnika unutar ustanove korišćenjem funkcionalnosti ćaskanja (chat) (Admin panel > Poruke > Koristi se chat, kao i podešavanje na nivou radnika „Može da koristi chat”).
 19. Omogućeno prevezivanje proizvoda u tipovima usluge ustanove, tako što u svim tipovima gde se nalazi taj proizvod on biva zamenjen sa drugim, odabranim proizvodom.
 20. Omogućeno je ograničenje u vidu maksimalnog broja generisanja izveštaja u isto vreme po radniku (Na zahtev ustanove).
 21. Omogućen je HTML predložak za obrasce sa atributima.
 22. Na stranici za prikaz postojećih uloga u sistemu, omogućeno je brisanje uloga koje nisu dodeljene nijednom radniku u ustanovi.
 23. Omogućeno je sortiranje prikaza organizacionih jedinica (ručni unos numeričkih vrednosti ili „drag and drop“).
 24. Omogućeno je da se izveštaji mogu poslati na email adresu, kao i zakazivanje izveštaja za budućnost gde period slanja može biti jednokratno ili višekratno ponavljanje (dan, nedelja, mesec). Samo radnici sa ulogom koja ima aplikativno pravo „Zakazivanje izveštaja za budućnost“ imaće ovu mogućnost.
 25. Dodata još dva filtra u administraciji participacije, jedan koji omogućava biranje načina plaćanja i drugi koji omogućava prikazivanje „Participacija pri zakazivanju“.
 26. Napravljen je novi prikaz za lokacije, u kome se prikazuju svi podaci iz svih ambulanti vezanih za tu lokaciju, uključujući i podatke sa IZIS-a (Admin panel > Ambulante > Koriste se lokacije umesto ambulanti).
 27. U ambulantnom spisku pacijenata, dodata je legenda sa svim bojama koje se koriste za modifikaciju pacijenata: boja slova, boja pozadine, boja okvira i boja reda.
 28. Omogućena je anonimnost pacijenata na spiskovima pacijenata. Svaki pacijent ima svoju šifru koja se ispisuje pored njegovog imena u ambulantnom spisku pacijenata (Admin panel > Ambulante > Anonimnost pacijenata).
 29. Napravljena je strana za prikaz arhive pacijenta.
 30. Omogućena je kontrola prava nad nalozima za pomagalo i napravljena je stranica za prikaz arhive naloga za pomagala.
 31. Uvedena mogućnost zabrane odlaska sa strane tekućeg unosa ukoliko on nije snimljen, a prethodno je izmenjen (Admin panel > Kontakti > Zabrana odlaska sa strane nalaza ako nalaz nije snimljen).
 32. U ambulantnom spisku pacijenata, omogućena oznaka posebnom bojom pacijenata sa polisom po konvenciji (Admin panel > Ambulante > Oznaka pacijenata sa polisom po konvenciji).
 33. U dosijeu pacijenta, omogućemo filtriranje svih kontakata po tipu kontakta (Admin panel > Kartoni > Filtriranje po tipu kontakta).
 34. U ambulantnom spisku pacijenata, u slučaju posedovanja aplikativnog prava “Promena organizacione jedinice”, uvedena mogućnost zabrane promene organizacione jedinice realizovanim pregledima (Admin panel > Ambulante > Zabrana mogućnosti promene organizacione jedinice pregledima).
 35. Mogućnost označavanja pacijenata na spiskovima pacijenata (ambulanta, odeljenje) drugom bojom ukoliko plaćaju participaciju (Admin panel > Ambulante > Bez posebnog prikaza pacijenta sa plaćanjem participacije).
 36. Na podešavanju usluga, dodato novo podešavanje “Dozvoljeno snimanje utroška”, koje je podrazumevano odabrano. Ukoliko nije odabrano, onemogućava se vezivanje utroška za tu uslugu.
 37. U ambulantnom spisku pacijenata, uvedena mogućnost posebne oznake dugmića za unose i pomagala pacijenata, ukoliko je u kontaktu snimljen bar jedan unos ili pomagalo (Admin panel > Ambulante > Oznaka dugmeta ako postoji odgovarajuća stavka).
 38. Prilikom generisanja uputa doktoru specijalisti, uvedena mogućnost da se uput ne štampa (Admin panel > Kontakti > Ne štampa se uput specijalisti prilikom njegovog kreiranja).
 39. Uvedena mogućnost automatskog prepisivanja podataka pacijenta iz RFZO prilikom prosleđivanja pacijenata (Admin panel > RFZO Web servis > Automatsko prepisivanje podataka pacijenta iz RFZO).
 40. Omogućeno je skrivanje pojedinih delova ekrana kao što su tabovi kontakta i sekcije na tabu „Unosi i hijerarhije“ (Na zahtev ustanove).
 41. Omogućeno je razdvajanje taba „Unosi i hijerarhije“ na dva zasebna taba (Admin panel > Kontakti > Razdvojiti tab „Unosi i dokumenti“ na dva posebna taba).

Ustanove primarne zdravstvene zaštite:

 1. Omogućena automatska pretraga recepata na stranici za unos recepata (Admin panel > Recepti > Dinamička pretraga recepta prilikom kreiranja novog leka na recept).
 2. Na stranici za snimanje lekova na recept, postoji mogućnost da se onemogući snimanje terapije na recept za lek koji nije moguće prepisati uz odabranu dijagnozu (Na zahtev ustanove).
 3. Omogućeno učitavanje šifarnika osnova oslobađanja od participacije za recepte.
 4. Napravljena nova stranica „Šifarnik lekova na recept“ u kojoj je moguće pretraživati lekove i promeniti im ili uneti broj jedinica mere u pakovanju. Prilikom pružanja lekova na recept, za lekove koji imaju definisan broj jedinica mere u pakovanju, moguće je uneti numero količinu na osnovu koje će se izračunati i broj pakovanja.
 5. Omogućeno definisanje podrazumevanih ishoda lečenja na uslugama i tipovima usluga ustanove, po ugledu na podrazumevane atribute.
 6. U ambulantnom spisku pacijenata, uvedena mogućnost posebne oznake dugmića za recepte i bolovanja pacijenata, ukoliko je u kontaktu snimljen bar jedan recept ili bolovanje (Admin panel > Ambulante > Oznaka dugmeta ako postoji odgovarajuća stavka).
 7. Omogućena promena prikaznog redosleda načina pružanja kod prepisivanja lekova na recept (Admin panel > Recepti > Redosled načina pružanja).
 8. Omogućeno vraćanje na prethodnu stranicu pri snimanju grupe recepata (Admin panel > Recepti > Povratak na prethodnu stranicu kada se snima grupa recepata).

Ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite:

 1. Omogućeno prikazivanje svih dijagnoza iz epizode nege u okviru kontakta stacionarnog lečenja.
 2. Uvedena nova stavka „zvanje“ na podešavanjima ličnih podataka radnika, koja se prikazuje ukoliko je radnik doktor ili psihijatar. Moguće je filtriranje skupa stavki vezanih za vrstu pregleda u tekućim unosima u zavisnosti od zvanja doktora (Na zahtev ustanove).
 3. Omogućeno je da postoji automatska pretraga dijagnoza za odgovarajuća polja u dokumentu Potvrda o smrti (Na zahtev ustanove).
 4. U histopatološkom kontaktu dodat je tab „prijem uzorka“, na kome je moguća promena podataka samog prijema uzorka.
 5. Na spisku pacijenta na odeljenju omogućen prikaz/skrivanje datuma hospitalizacije, datuma prijema i broja dana ležanja na odeljenju (Admin panel > Odeljenja > Prikaz datuma prijema, Prikaz datuma hospitalizacije, Prikaz broj dana ležanja).
 6. Omogućeno je zakazivanje konsultacija preko dokumenta za uput doktoru specijalisti (Potrebna dodatna konfiguracija).
 7. Uveden prikaz stepena hitnosti u ambulantnom spisku pacijenata i omogućeno je da se promeni stepen hitnosti (Admin panel > Ambulante > Prikaz stepena hitnosti pacijenata).
 8. Omogućeno je skrivanje pojedinih dugmića na odeljenskom spisku pacijenata u odnosu na ulogu radnika (Na zahtev ustanove).

Ustanove sa laboratorijskim modulom:

 1. Uz tekstualno polje u tekućim unosima dodato je dugme kojim se otvara prozor sa laboratorijskim rezultatima iz trenutne epizode nege ili iz nekog prethodnog perioda. Prikazuje se po jedan laboratorijski kontakt, a kretanjem levo-desno mogu da se učitavaju drugi laboratorijski kontakti. U prozoru je izlistan spisak analiza sa rezultatima, koji se izborom odgovarajućih dugmadi iz prozora mogu prepisati u odgovarajuće tekstualno polje.
 2. Omogućeno dugme za prikaz ili skrivanje laboratorijskih rezultata u epizodi nege (Admin panel > Karton > Dugme za prikaz ili skrivanje laboratorijskih rezultata u epizodi nege).